پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 بهمن 1399
  
  
   فرم ايده يابي ‌بازنگري و طراحي محصول
  
        1399/11/02
        
   نام و نام خانوادگي:      شماره تماس:   
        
   پست الكترونيك:    
        
  نوع ارتباط با شركت بيمه پارسيان:
  
  
  كد/توضيحات:
        
        
  نوع ايده:      
      
        
  نام محصول:    بازار هدف پيشنهادي:  
        
  متولي محصول(واحد فني مربوطه):       
        
  شرح پيشنهاد:  
        
  دلايل ضرورت بازنگري يا طراحي محصول:  
        
  پيشينه ايده در ايران يا جهان:   
    
        
        
  ارسال

V5.4.2.0