سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  بهمن
   منطقه:  منطقه 2
  شماره تماس:  10-88575901
    نشاني:  شهرك غرب-خيابان ايران زمين شـمالي

6.0.15.0
V6.0.15.0