چهارشنبه, 16 آذر 1401

 شرايط اعطاي نمايندگي بيمه پارسيان

 شركت بيمه پارسيان (سهامي عام) به منظور توسعه شبكه فروش خود و گسترش خدمات بيمه اي، از متقاضيان واجد شرايط زير جهت اخذ پروانه نمايندگي بيمه (حقوقي و حقيقي) دعوت بعمل مي آورد.

· شرايط متقاضيان نمايندگي بيمه پارسيان(اشخاص حقیقی)

 

1. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2. اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

3. داشتن حسن اخلاق و توانايي برقراري ارتباط با مشتري.

4. عدم اعتياد به مواد مخدر، نداشتن سوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرائم و عدم حجر.

5. داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

6. عدم اشتغال به كار (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) به استثناء سمت هاي آموزشي در مؤسسات آموزش عالي.

7. دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي دیپلم.

8. قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی ج.ا.امتقاضيان پس از ثبت نام و قبولي در مصاحبه هاي اوليه و طي دوره بازاريابي، بايد حداقل به مدت 120 ساعت دوره آموزش نظري را طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران گذرانده و گواهي نامه قبولي دريافت نمايند.

 متقاضيان اخذ نمايندگي حقيقي درصورت دارا بودن شرايط فوق مي توانند نسبت به تكميل و ارسال فرم درخواست اقدام نمايند.

 براي تكميل فرم درخواست اينجا كليك نماييد.

 

· شرايط اختصاصي اعطاي نمايندگي حقوقي (شركت خدمات بيمه اي)

 

. مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي نمايند شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) باشند يا به عنوان نماينده شركت بيمه ديگر يا كارگزار بيمه فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي توانند در ساير نمايندگي هاي حقوقي يا كارگزاري هاي حقوقي بيمه شاغل بوده و يا سمت و سهم داشته باشند.

1. داشتن حداقل سه عضو هيئت مديره.

2. داشتن حداقل 5 ميليارد ريال سرمايه اوليه.

3. ارایه گواهي نامه بانك، حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار 50% كل سرمايه نماينده حقوقي.

4. نداشتن سوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرائم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري براي اعضاء هيئت مديره.

5. مديرعامل و حداقل يك عضو بيمه اي هيئت مديره بايد واجد شرايط نمايندگان حقيقي مندرج در شرايط عمومي متقاضيان نمايندگي بيمه پارسيان به شرح فوق باشند.

6. تبصره: مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران نمي توانند به عنوان نماينده حقيقي فعاليت نمايند و يا در نمايندگي هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته باشند.

متقاضيان اخذ نمايندگي حقوقي، درصورت دارا بودن كليه شرايط فوق، مي توانند درخواست خود به همراه طرح توجيهي (business plan) شامل تعيين بازار هدف، پيش بيني درآمد قابل تحصيل در سال اول فعاليت و برنامه هاي كاري مورد نظر (با لحاظ نمودن مفاد " آئين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه - شماره 75 بیمه مرکزی ج.ا.ا") به صورت كتبي به مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران شركت بيمه پارسيان ارسال نمايند.

 شرايط اعطاي نمايندگي عمر:

 متقاضيان اخذ نمايندگي جهت آشنايي با دريافت نمايندگي عمر آيين‌نامه شماره 96 را مطالعه فرماييد. .:.:براي تكميل فرم درخواست اينجا كليك نماييد:.:.

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0