چهارشنبه, 5 آبان 1400
ارایه پیشنهاد
  فرم ارایه پیشنهاد  PI-N300-FR-001/00
  
    1400/08/05    
  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده/سرگروه:        
  پست سازمانی:        
  واحد سازمانی:        
  شماره تماس:        
  اسامی همکار(ان) در ارایه پیشنهاد گروهی:        
  
  شرح مسأله (وضعیت موجود):        
  راه کار پیشنهادی:        
  مزایا ومنافع قابل دستیابی:        
  فایل همراه(PDF,WORD,JPG,RAR,ZIP)  
      
  کد امنیتی:  
...
 
      
  ارسال فرم

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0